Rifa’i, Ahmad, and Rosita Hayati. 2019. “Peran Pembelajaran Akidah Akhlak Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Akhlak Siswa Di MIN 13 Hulu Sungai Utara”. BADA’A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 1 (2):86-96. https://doi.org/10.37216/badaa.v1i2.249.